Integration av utvecklingsstörda i Amman

Den stora IM-konferensen i Amman:
Fler klasser för barn med utvecklingsstörning

-Fler klasser för barn med utvecklingsstörning skall öppnas i Jordaniens skolor! Detta viktiga budskap gav Dr Fareed Al Khatib från det jordanska utbildnings-departementet. IM har etablerat en försöksverksamhet i samarbete med en statlig skola i Amman, det första i sitt slag i landet. Två klasser, med plats för sammanlagt 14 barn med intellektuella funktionshinder finns nu insprängda i Al Kansa’a Secondary School for Girls.
-Detta skall inte ses som ett enstaka företeelse, exemplet skall generaliseras till fler skolor.

Under två dagar i mars samlades över 150 personer aktiva inom handikappområdet i Jordanien och några grannländer, till IMs andra stora konferens i Amman. Nu skulle IM redovisa hur den stora förändringen av arbetet – integrationsprojektet – hade gått. IMs medarbetare i Jordanien, speciallärare, yrkeslärare och medlemmar i IMs habiliteringsteam – ”Community Support Team” hade börjat öva flera veckor tidigare inför konferensens första dag. Många var nervösa för hur det skulle gå att tala inför en så stor och kvalificerad publik. Intresset i publiken var inte att ta fel på och efter varje presentation följde en engagerad och livlig frågestund och debatt:
-Hur kan ni placera vuxna med utvecklingsstörning i familjehem, för dem helt okända familjer? Får familjehemmen betalt? Kan detta verkligen fungera?

Konferensens andra dag öppnades med pompa och ståt. Jordaniens nationalsång spelades. Prins Raad, hans svenskfödda fru, Prinsessa Majida, Jordaniens kvinnliga socialminister Tamam El Ghul, Sveriges ambassadör Klas Gierow, IMs ordförande Kerstin Starkenberg, generalsekreterare Stefan Holmström m fl trädde in och fick sitta på en hederstribun längst fram. Under hälsningsanförandena hedrade Prins Raad och socialministern var för sig Stefan Holmström med gåva respektive plakett som tack för många års engagerat arbete för personer med handikapp i Jordanien.

- Vi måste arbeta från två håll, menade Einar Helander, gästtalare och legendarisk förespråkare för Community Based Rehabilitation – den metod som innebär att varje lokalt samhälle utifrån sina förutsättningar får ansvaret för att erbjuda alla, särskilt personer med funktionshinder, den service och stöd de behöver.
– Å ena sidan måste vi stänga alla hemska barninstitutioner som t ex de i Rumänien. Å andra sidan måste vi bygga upp allmänna välfärdsprogram med mödravård, BVC, vaccinationsprogram, skola för alla, mm, det är det bästa sättet att minska det antalet personer med handikapp i ett samhälle, särskilt de med grava handikapp. I Sverige minskade t ex andelen personer med intellektuella handikapp med 90% från år 1930 till år 2000. Det stora välfärdsbygget ses som förklaringen till detta..

Zeinat Abu Shanab, IMs platschef och Patricia Ericson IMs konsult i integrationsprojektet kunde berätta om det långsiktiga i IMs nya arbetssätt. Vi ville arbeta fram en modell som skulle kunna bli hållbar i många år. Då fick vi hitta lokala organisationer som var intresserade av detta arbete. De barn och vuxna som tidigare åkte till IMs egen anläggning för träning, habilitering och gemenskap, åker numera till lokala centers som drivs av Zakat-kommittéer (ung. det muslimska diakonala arbetet), palestinska flyktinglägers lokala kommittéer, enskilda handikappklubbar och i ett fall till en vanlig skola i Amman.
Genom att IM och samarbetsparterna delar på ansvaret minskar IMs insats och ansvaret förs successivt över till det jordanska samhället.

Forskningspsykolog Kent Ericsson (numera fil dr) från Uppsala Universitet och professor Majed Abu Jaber från Al Balqa’ Applied University svarar för utvärderingen av IMs integrationsprojekt. - Våra erfarenheter hitintills är att såväl familjerna, de som arbetar i verksamheterna och lokalbefolkningen är övervägande positiva till förändringen.

I sitt avslutande tal på IM-konferensen i Amman sade IMs ordförande Kerstin Starkenberg att IM i och med det nya arbetssättet inte skulle lämna Jordanien. Hon betonade att IM vill stödja det arbete som görs i landet men att huvudansvaret måste ligga på det jordanska samhället. - IMs roll blir att uppmuntra alla initiativ och allt viktigt arbete inom detta viktiga verksamhetsfält.

Intresset var stort för IMs arbetssätt och deltagarna stannade kvar tiden ut trots att programmet blev lite försenat p g a den stora debattlustan. Efteråt redovisades konferensen i fyra jordanska dagstidningar. TV gjorde ett halvtimmes program om IMs arbete i Jordanien. IMs platschef Zeinat Abu Shanab blev inbjuden att tala vid en konferens arrangerad av socialdepartementet avseende utveckling av stöd och service till personer med handikapp i ett län utanför huvudstaden. Zeinat blev invald i en kommitté och två av medarbetarna i IMs resursteam blev utsedda att ingå i olika arbetsgrupper. Kommittén vill arbeta i samma riktning som IM.

Tacksamheten för IMs mångåriga insats i Jordanien för personer med funktionshinder var stor och många hälsningar sändes till Sverige och alla de som stött eller stöder IMs insatser i Jordanien.

Fotnot: alla anmälda fick deltaga kostnadsfritt. Genom stöd från bl a företag med skandinavisk anknytning, samt från Sida genom Svenska Missionsrådet blev kostnaden för IM mycket liten.

Erik Edling

Sidan redigerades :
Ändra teckenstorlek
Ändra teckenstorlek
Skriv ut sidan
Skriv ut sidan
IM pg: 90 07 06-3 | Spolegatan 12b | Box 45 | 221 00 Lund | tel: 046 - 3299 30 | individuell@manniskohjalp.se
footer shade